Kuopion Kokoomuksen Visio maailman parhaasta kaupungista


Kahden kuluneen vaalikauden aikana Kuopio on kasvanut, menestynyt ja kehittynyt voimakkaasti. Kuopio on noussut yhdeksi Suomen vetovoimaisimmista kaupungeista. Se on tapahtunut rohkeilla, tulevaisuuden kannalta tärkeillä, pitkäjänteisillä päätöksillä ja investoinneilla.  Samalla Kuopio on ollut koko Itä-Suomen kehityksen veturi.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntaan vuoden 2019 alussa Kuopiosta tulee nykyistäkin korostuneemmin alueen elinvoiman moottori eli koulutuksen, tutkimuksen, kulttuurin, vapaa-ajan, yritystoiminnan ja työnteon keskus.  Me Kuopion kokoomuslaiset olemme valmiita jatkamaan edelleen vastuullista uudistamistyötä. Etsimme rohkeasti uusia ratkaisuja ja tapoja toimia. Tavoitteenamme on, että Kuopio tarjoaa kaikenikäisille asukkailleen sujuvan ja turvallisen arjen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön sekä tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia koko uuden Kuopion alueella. Mikään puolue ei pysty yksin viemään asioita eteenpäin. Kokoomus on ollut Kuopiossa suunnannäyttäjä  ja ratkaisukeskeinen yhteistyökumppani. Me haluamme toimia jatkossakin yhdessä kaikkien kuopiolaisten  kanssa niin, että Kuopio voisi olla jokaiselle ”maailman paras kaupunki”.

Paras Kuopio tehdään yhdessä! 


ELINVOIMAINEN KUOPIO

Elinvoima on ihmisiä, yhteisöllisyyttä, työpaikkoja, viihtymistä, turvallisuutta ja tulevaisuuteen suuntautumista. Elinvoima ei synny itsestään, sille pitää antaa tilaa ja mahdollisuuksia. Elinvoimaa luomme me kaupunkilaiset, yhteisöt ja yritykset omalla aktiivisuudellamme ja tekemisellämme. Kaupungin rooli on mahdollistaa ja ohjata.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pian maakuntien vastuulle. Uudistuksen jälkeen elinvoimaisuus nousee kunnassa keskiöön. Kuopiossa on jatkettava menestyksellistä kaupunki- ja elinkeinopolitiikkaa. Me kokoomuslaiset sitoudumme jatkamaan kahdeksan vuotta Kuopion suurimpana puolueena toteuttamaamme vastuullista ja uudistavaa politiikkaa.

Kuopio on vilkas tapahtumakaupunki, jonne mahtuu monenlaista toimintaa. Kokoomus haluaa, että jatkossakin Kuopio tukee eri tavoin tapahtumien järjestämistä. Kaupungissa tapahtumat näkyvät kaikkialla ja elävöittävät koko yhteisöä. Meillä on Canthia rokata!

Kaikkien etu on, että luottamushenkilöt ja virkamiehet toimivat yhdessä yrittäjäystävällisesti: Auttavat ja tukevat niin uusia kuin jo toimivia yrittäjiä löytämään tulevaisuuteen kantavia ja työllistäviä ratkaisuja. Haluamme, että Kuopio on koko Itä-Suomen elinvoiman keskus, joka houkuttelee uusia asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä.HYVINVOIVA KUOPIO

Hyvinvointi syntyy kaupunkilaisten päivittäisessä elämässä. Se näkyy ja tuntuu ihmisten sekä koko yhteisön arjessa. Kaupungin tehtävä on luoda, tukea ja mahdollistaa hyvinvoinnin edellytyksiä. 

Elävä kaupunkikulttuuri on monipuolista toimintaa: kansainvälisyyttä, yhteisöllisyyttä, erilaisuuden hyväksymistä ja aitoa eri kulttuurien kohtaamista. Itä-Suomen kasvukeskuksena Kuopion on oltava vahva kaupunkikulttuurin veturi.

Me kokoomuslaiset haluamme, että Kuopio on myös Itä-Suomen liikuntakeskus. Monipuoliset ja tavoitettavat lähiliikuntapaikat tarjoavat jokaiselle kuopiolaiselle mahdollisuuden löytää liikunnan riemu. Kaupungin ja liikuntajärjestöjen hyvää yhteistyötä on jatkettava ja kehitettävä, jotta erilaisten liikuntamuotojen harrastaminen on kaikille mahdollista.

Kuopiolaisten on yhdessä tuettava nuoria kasvamaan vastuullisiksi yhteisön jäseniksi. Nuoret ovat aktiivisia toimijoita, joiden näkemyksiä yhteisen Kuopion rakentamisessa tarvitaan ja arvostetaan.  

Vapaa- ja omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen tuo erityisesti ikäihmisten osaamisen ja kokemuksen koko yhteisön voimavaraksi. Sillä on suuri merkitys myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kuopiossa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ikäihmisten elämänlaatuun vaikuttaviin asioihin, kuten liikkumisen helppouteen, palvelujen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä asumisen vaihtoehtoihin.

Vapaaehtoistoimintaa tuetaan ja edistetään parhaiten eri toimijoiden yhteistyönä.

Sivistys on itseisarvo - se on sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvoinnin kivijalka.

Kuopion monipuoliset koulutus- ja kulttuuripalvelut edistävät hyvinvointia ja lisäävät kaupungin vetovoimaa.

Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat suomalaisen mahdollisuuksien tasa-arvon perusta.

Niistä on pidettävä lujasti kiinni. Varhaiskasvatus on keino tukea erilaisten lasten oppimisedellytyksiä, ehkäistä huono-osaisuutta ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka.

Kuopio on tunnetusti korkean koulutuksen ja tutkimuksen keskus. Savilahden alueen kehittäminen jatkuu ja siitä muodostuu ympäristö, jossa ihmiset ja ideat kohtaavat vuorokauden ympäri.

Opiskelijakaupunkina Kuopio ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet asumisessa, joukkoliikenteessä ja kaupunkikulttuurissa.  

Kuopion kulttuurielämä on merkittävä vetovoimatekijä. Kulttuuri kuuluu kaikille. Kaupungin tehtävä on mahdollistaa myös matalan kynnyksen monipuolisen kulttuuritoiminnan edellytykset.  TURVALLINEN, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA MODERNI KUOPIO

Vastuullinen kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu huomioi luonnon ja ympäristön. Kuopiota on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty viihtyisäksi, vetovoimaiseksi ja ihmisten hyvinvointia tukevaksi kaupungiksi. Haluamme jatkaa tätä kehittämistyötä.

Hyvä asuminen on paljon muutakin kuin rakennuksia: se on turvallisuutta ja viihtyisyyttä, se on tapahtumia, se on asukastoimintaa, se on liikenneyhteyksiä. Kuopiolainen asuminen on kokonaisuus, jossa hyvät asiat täydentävät toisiaan, oli sitten kyse joukkoliikenteestä, ympäristöasioista tai leikki- ja liikuntapaikoista. 

Asuminen lähtee ihmisen perustarpeista: Onko harrastusmahdollisuuksia? Pääseekö lapsi turvallisesti kouluun? Onko ympäristö esteetön ja viihtyisä? Me kokoomuslaiset haluamme, että ihmiset viihtyvät ja heillä on mahdollisuus olla rakentamassa omaa elinympäristöään. Kuopio on turvallinen ja upea paikka asua ja elää.

Kuopio on osallistava kaupunki. Koko uuden Kuopion asukkaiden keinoja ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman asuin- ja elinympäristönsä asioihin parannetaan kehittämällä jo hyväksyttyä lähidemokratiamallia.

Kuopion on oltava sähköisten palveluiden aktiivinen käyttäjä ja kehittäjä. Digitalisaation avulla pystytään tuottamaan ketteriä ja parempia palveluja koko uuden Kuopion alueella. Kaikki meistä eivät ole ”diginatiiveja”, ja siksi uusien palvelujen suunnittelussa on huomioitava kaikkien tarpeet.  

Moderniin kaupunkiin kuuluvat sujuvat liikenneväylät, toimiva joukkoliikenne, jalankulku- ja pyöräilyreitit, kävelykeskusta, sekä tulevaisuuden uudet liikkumismuodot.  

Me kokoomuslaiset uskallamme puolustaa kaupunkipyöriä, sähköautojen latauspisteitä sekä haaveilla kaupungin sisäisestä raideliikenteestä.


Kuopio – maailman paras kaupunki.  Tehdään se yhdessä!